Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Limitlesz

Identiteit van de ondernemer
Vestigingsadres: Voorpiek 24, Urk
Telefoon nummer: +31 (0) 636463589
Email adres: info@Limitlesz.nl
KvK nummer: 69005214
Btw nummer: NL219826985B01

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Limitlesz opgestelde voorstellen, offertes en aanbiedingen. Alleen bij schriftelijke wederzijdse goedkeuring tussen koper en Limitlesz kan worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden.

Offertes/Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Limitlesz zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen en offertes kunnen tevens door Limitlesz binnen 7 dagen na het sluiten van een overeenkomst worden herroepen, in welk geval de overeenkomst vervalt. Alle aanbiedingen/offertes worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en beschreven als redelijkerwijs mogelijk is.

Prijzen en prijswijzigingen
Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen vermeld inclusief BTW.

Limitlesz behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst alsmede nadat de verkoper de factuur verstuurd heeft aan de koper is het niet mogelijk voor Limitlesz om de overeengekomen prijs te veranderen.

Bestelling
Afhalen van goederen wordt uitsluitend gedaan op afspraak en wordt met bekwame spoed, in ieder geval binnen 3 werkdagen na factuurdatum, uitgevoerd. Indien de uitvoering van de bestelling om enige redenen vertraging ondervindt, ontvangt de koper uiterlijk 3 werkdagen na de factuurdatum bericht. De koper heeft in dit geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

Betaling
Limitlesz is te allen tijde gerechtigd van koper zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen. De betalingstermijn is afhankelijk van de gekozen optie, tenzij anders overeengekomen tussen koper en Limetlesz. Alle gerechtelijke kosten, alsmede buitengerechtelijke incassokosten, die door verkoper worden gemaakt teneinde nakoming van de overeenkomst van de koper te bewerkstelligen, komen ten laste van koper. Alle eventuele bijkomende kosten voor het versturen van de betaling zijn voor koper, tenzij door verkoper uitdrukkelijk anders vermeld. Betaling dient te geschieden d.m.v. een door Limitlesz aangewezen bancaire of contante betalingsmethode.

Levering
De opgave van leveringstermijnen in offertes en aanbiedingen worden zo goed mogelijk nagestreefd, maar zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Levering geschiedt door een door verkoper geselecteerde verzendmethode. Indien een verzekerd verzonden bestelling kwijt raakt zal de verkoper het aankoopbedrag tot de hoogte van de verzekering geretourneerd krijgen. Het retourneren van het aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, maar wegens het afhankelijk zijn van de desbetreffende vervoerder kan dit oplopen tot 3 maanden. Bij het verzenden van bestellingen zal de verkoper de zorgvuldigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat de objecten in goede staat bij de koper arriveren. Indien er redelijkerwijs sprake is van schade veroorzaakt door het ontbreken van deugdelijke verpakking of bescherming, dan wel andere de verkoper te wijten tekortkomingen, zal de koper de object(en) kunnen retourneren en de transactie weigeren. Elke leveringstermijn wordt (van rechtswege) verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat koper vooraf op verlenging van de termijn een beroep behoeft te doen. Indien de overeenkomst betrekking heeft op edelmetaalhandel op termijn, dan wordt de leveringstermijn berekend vanaf het moment dat verkoper de door koper vereiste zekerheid heeft gesteld. Bij onjuistheden zal de koper dit zo spoedig mogelijk, en wat redelijkerwijs mogelijk is, mededelen aan Limitlesz.

Eigendom en eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen blijven eigendom van Limitlesz, tot het moment waarop alle op basis van de overeenkomst verrichte leveringen en/of nog te verrichten leveringen, zijn betaald. Indien de betaling in termijnen geschiedt, wordt de bestelde zaak eigendom van de koper na betaling van de laatste termijn. Het geleverde mag niet strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Limitlesz tegenover koper voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten. De aansprakelijkheid ligt alleen bij koper indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van koper. Aansprakelijkheid voor koper voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst en gemiste besparingen, is uitgesloten. Tevens kan Limitlesz niet aansprakelijk worden gehouden voor gevaarlijke situaties in onze kleding, met onze kleding. Hiernaast is Limitlesz niet aan te spreken op eventuele fouten in producten omdat Limitlesz zelf geen productie bedrijf is. Limitlesz communiceert zo zorgvuldig mogelijk met fabrikanten om fouten te voorkomen.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
De Limitlesz is gerechtigd om verplichtingen voortkomend uit een overeenkomst met koper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien er een periode is waarin er sprake is van overmacht. Zo ook geldt dit voor koper. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, overstroming, brand, staking, in-, uit- en/ of doorvoerverboden en extreme weersomstandigheden. Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de koper naar redelijkheid en billijkheid nakoming van verkoper niet mag verwachten, kan de rechter op verzoek van één van de partijen de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk ontbinden.

AOntbinding
Mocht één der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, hetzij surseance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft de andere partij het recht om, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichting op te schorten, onverminderd andere hem toekomende wettelijke rechten.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen met Limitlesz is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen met verkoper zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

Heroepingsrecht bij producten
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.